میزان رضایت شما از وحیدیه نگار چه مقدار است؟
(93.93%) 31
خوب
(3.030%) 1
متوسط
(3.030%) 1
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 33